หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก

*          บรมครู             ผู้ก่อตั้ง              สานุศิษย์
หลวงปู่ คิด                  ข้อธรรม              จำมากโข
สังวาลย์ เด่น               เห็นประจักษ์        หลักพุทโธ
เขมโก                         นามก้องไกล       ในโลกา

*          แห่งวัดทุ่ง        รุ่งเรือง                เลื่องลือล้ำ
สามัคคีธรรม                 นำจิต                 คิดใฝ่หา
สุพรรณบุรี                    ที่ตั้ง                   ครั้งก่อนมา
แหล่งศรัทธา                สาธุชน               สนใจธรรม


                           ประพันธ์โดย พระบำรุง  อุปฏฺฐาโก